ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης 40.000 αμειβομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών


Πρόγραμμα ΟΑΕΔ ενίσχυσης απασχόλησης 40.000 αμειβομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση απασχόλησης 40.000 αμειβομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση  εξαρτημένης εργασίας.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος
Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών εργαζόμενοι σε δύο (2) εργοδότες κατά ανώτατο όριο, εφόσον:

i)  η ασφάλισή τους εντάσσεται στη διάταξη της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016.
ii) η σύμβαση με τις αντισυμβαλλόμενες δικαιούχους επιχειρήσεις της παραπάνω  παραγράφου, βρίσκεται σε ισχύ και  έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
iii) μετατραπεί η παραπάνω σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 7, της παρούσας.
iv) δεν παρείχαν εξαρτημένη εργασία στον ίδιο εργοδότη το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Δικαιούχοι και τι ισχύει για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
Δικαιούχοι του προγράμματος για δελτίο παροχής υπηρεσιών είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο). Ισχύει γενικά για εργοδότες ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Συμπληρωματικά, για εργοδότες που απασχολούν αμειβόμενους εργαζόμενους  με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Σκοπός είναι να τις μετατρέψουν σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Το ποσό ισούται με τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών. Συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Το ποσό αφορά κάθε εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μετατρέπεται σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.

Οι προϋποθέσεις για την επιχείρηση
Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η διάρκεια αυτή ανέρχεται σε 18 μήνες. Οι 12 μήνες εκ των οποίων αντιστοιχούν στο διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση λαμβάνει επιχορήγηση. Οι υπόλοιποι 6 μήνες αντιστοιχούν στο διάστημα το οποίο δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της χωρίς επιχορήγηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, σε μείωση του προσωπικού της ούτε σε μείωση των αποδοχών των δυνητικά ωφελουμένων, όπως αυτές εμφανίζονται στις συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών που έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τι ισχύει.
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال