Ξάνθη: Θέση εργασίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ιδρυτικό σκοπό τη συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας (άρθρο 1 του ν. 1733/1987).

Ο ΟΒΙ επιθυμεί να προβεί στην εκκίνηση της λειτουργίας και τη στελέχωση των Περιφερειακών του Γραφείων. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο Περιφερειακό Γραφείο (Βιβλιοθήκη) του ΟΒΙ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ξάνθη & Κομοτηνή).

Η διάρκεια της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης έντεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (11.200€), είναι οκτώ (8) μήνες, αρχής γενομένης το Μάρτιο 2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, επιστολή ενδιαφέροντος, υπεύθυνη δήλωση και απλά αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών/τεκμηρίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mmar@obi.gr (link sends e-mail) (κ. Μ. Μαργέτη) και vpap@obi.gr (link sends e-mail) (κ. Β. Παπαδημητρίου), έως την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, ώρα 15.00. Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Π. Παπαποστόλου (e-mail: ppap@obi.gr (link sends e-mail), 210-6183624) ή τoν κ. Σ. Ρόκκο (e-mail: srok@obi.gr (link sends e-mail), 210-6183543).
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال