ΟΑΕΔ: Νέο Πρόγραμμα απασχόλησης – Ποιους αφορά


Ξεκίνησε την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 11 π.μ., η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα Ενέργεια Δ-Επιδότηση θέσεων εργασίας με κωδικό “EGF/2018/003 EL/Attica publishing.” Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι, πρώην εργαζόμενοι επιχειρήσεων του κλάδου 58 (Εκδοτικές Δραστηριότητες) της NaCe ΑΝΑΘ.2 στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειας Αττικής (EL30) με κωδικό έργου EGF/2018/003EL/Attica publishing, οι οποίοι έχουν ωφεληθεί από δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ίδιου έργου και οι οποίοι θα υποδειχθούν από την Αρχή Διαχείρισης/Φορέα Υλοποίησης της Ενέργειας Α του έργου και στη συνέχεια με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ2.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά στους πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν, κατά την περίοδο μεταξύ 29/05/2017 έως 28/02/2018, από τις εξής εταιρίες:

324 πρώην εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ)», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)

185 πρώην εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)

41 πρώην εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Pegasus Magazines Publications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)

Οι ωφελούμενοι πρέπει να διαθέτουν:

Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξη και πρόσληψή τους από την δικαιούχο επιχείρηση.
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Εξατομικευμένο Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα έχει ετοιμάσει για αυτούς ο φορέας υλοποίησης της Ενέργειας Α του ως άνω έργου.

Επικαιροποιημένο ατομικό σχέδιο δράσης μέσω της διαδικασίας


Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους έξι μήνες. Μετά τη λήξη των έξι μηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον έξι μήνες, χωρίς επιχορήγηση. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 26 ευρώ και δεν υπερβαίνει τις 25 ημέρες το μήνα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα, είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να έχει κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιχορηγούμενο προσωπικό σε υποκατάστημά της θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του υποκαταστήματος.

Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)» και καλύπτεται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال