Page Nav

HIDE

Grid

LIST_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Τιτλοι Ειδησεων:

latest

Ανάσταση 21:00 με 22:00, λειτουργίες στις 18:00 τη Μεγάλη Εβδομάδα

Θα χορηγούνται διπλά self-test στους ιερείς, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας Η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δο...

Ανάσταση 21:00 με 22:00, λειτουργίες στις 18:00 τη Μεγάλη Εβδομάδα

Θα χορηγούνται διπλά self-test στους ιερείς, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας

Η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 164ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, κα­τά την πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σα μέ­σω τη­λε­δι­α­σκέ­ψε­ως συ­νε­δρί­α­σή Της, της Τρί­της 20ής Α­πρι­λί­ου 2021, ε­νη­με­ρώ­θη­κε για ό­λες τις ε­νέρ­γει­ες του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου Αυ­τής, Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, οι ο­ποί­ες έ­γι­ναν Συ­νο­δι­κή εν­το­λή και ε­ξου­σι­ο­δο­τή­σει κα­τά το δι­ά­στη­μα α­πό την τε­λευ­ταί­α συ­νε­δρί­α­ση μέ­χρι και σή­με­ρα, κυ­ρί­ως ως προς την λει­τουρ­γί­α των Ι­ε­ρών Να­ών κα­τά την Με­γά­λη Ε­βδο­μά­δα και την Πα­σχά­λια πε­ρί­ο­δο.

Κα­τ’ αρ­χάς, ε­ξέ­φρα­σε την χα­ρά για το γε­γο­νός ό­τι ό­λοι οι Ι­ε­ροί Να­οί θα πα­ρα­μέ­νουν α­νοι­κτοί για τους πι­στούς σε ό­λες τις Ι­ε­ρές Α­κο­λου­θί­ες, σύμ­φω­να με ό­σα ζή­τη­σε α­πό την Ελ­λη­νι­κή Πο­λι­τεί­α.

Ως προς το ζή­τη­μα του ω­ρα­ρί­ου των Ι­ε­ρών Α­κο­λου­θι­ών της Με­γά­λης Ε­βδο­μά­δος, η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος, λαμ­βά­νον­τας υ­π’ όψη τις τρέ­χου­σες υ­γει­ο­νο­μι­κές συν­θή­κες και την α­πα­γό­ρευ­ση της κυ­κλο­φο­ρί­ας, α­πε­φά­σι­σε την χρο­νι­κή με­τά­θε­ση των Α­κο­λου­θι­ών κα­τά μι­σή ώ­ρα νω­ρί­τε­ρα, στις 6.30 μ.μ. τα βρά­δια α­πό την Κυ­ρια­κή των Βα­ΐ­ων έ­ως την Με­γά­λη Τε­τάρ­τη, την Με­γά­λη Πέμ­πτη στις 5.30 μ.μ. και την Με­γά­λη Πα­ρα­σκευ­ή στις 6.00 μ.μ.

Ως προς την Α­κο­λου­θί­α της Α­να­στά­σε­ως, η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος έ­λα­βε σο­βα­ρά υ­π’ ό­ψη τους ι­σχύ­ον­τες πε­ρι­ο­ρι­σμούς της κυ­κλο­φο­ρί­ας και ε­πι­θυ­μών­τας την κα­λύ­τε­ρη ποι­μαν­τι­κή ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των πι­στών, οι ο­ποί­οι δεν πρέ­πει ε­π’ ου­δε­νί να στε­ρη­θούν την συμ­με­το­χή στην χα­ρά της Α­να­στά­σε­ως, α­πε­φά­σι­σε ο­μό­φω­να κά­νον­τας χρή­ση της Οι­κο­νο­μί­ας της Εκ­κλη­σί­ας, ό­πως φα­νε­ρώ­νε­ται στην πλού­σια πα­ρά­δο­σή Της, την προ­σαρ­μο­γή της ώ­ρας τε­λε­τής της Α­να­στά­σε­ως στις 9.00 μ.μ. του Με­γά­λου Σαβ­βά­του. Η Τε­λε­τή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο προ­αύ­λιο των Ιε­ρών Να­ών, σύμ­φω­να με την πα­ρά­δο­ση, και θα α­κο­λου­θή­σει η Α­να­στά­σι­μη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εν­τός του Ι­ε­ρού Να­ού.

Με Εγ­κύ­κλιό Της προς τις Ι­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις, την ο­ποί­α θα α­πο­στεί­λει τις ε­πό­με­νες η­μέ­ρες, η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος θα συγ­κε­κρι­με­νο­ποι­ή­σει τα μέ­τρα και το Τυ­πι­κό που θα α­κο­λου­θη­θεί.

Για την ε­νια­ία έκ­φρα­ση της θέ­σε­ως της Εκ­κλη­σί­ας, η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος α­πε­φά­σι­σε να εμ­φα­νί­ζε­ται στα Μέ­σα Μα­ζι­κής Ε­νη­με­ρώ­σε­ως μό­νον ο Εκ­πρό­σω­πος Τύ­που Αυ­τής, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Ι­λί­ου, Α­χαρ­νών και Πε­τρου­πό­λε­ως κ. Α­θη­να­γό­ρας.

Ε­πι­πλέ­ον, η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος, λα­βού­σα υ­π’ ό­ψη την ει­σή­γη­ση της Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως και Ε­πι­μορ­φώ­σε­ως του Ε­φη­με­ρια­κού Κλή­ρου ε­πί του σχε­δί­ου νό­μου υ­πό τον τί­τλο «ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙ­Α­ΣΤΙ­ΚΗ ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟ­ΛΕΣ ΜΑ­ΘΗ­ΤΕΙΑΣ Υ­ΠΟ­ΨΗ­ΦΙ­ΩΝ ΚΛΗ­ΡΙ­ΚΩΝ», α­πε­φά­σι­σε να εκ­φρά­σει τις ευ­χα­ρι­στί­ες Της προς την Υ­πουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των κ. Νί­κη Κε­ρα­μέ­ως για το υ­πο­βλη­θέν σχέ­διο νό­μου, το ο­ποί­ο κα­τ’ αρ­χήν συμ­με­ρί­ζε­ται την α­γω­νί­α και το εν­δι­α­φέ­ρον της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου για την α­να­βάθ­μι­ση της Δευ­τε­ρο­βαθ­μί­ου Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως, ως και για την ί­δρυ­ση με­τα­λυ­κεια­κών δο­μών μα­θη­τεί­ας υ­πο­ψη­φί­ων Κλη­ρι­κών. Πε­ραι­τέ­ρω, α­πε­φά­σι­σε την πα­ρα­πομ­πή αυ­τού στην μέλ­λου­σα να συγ­κλη­θεί Ι­ε­ρά Σύ­νο­δο της Ι­ε­ραρ­χί­ας προς ε­νη­μέ­ρω­ση και ε­πε­ξερ­γα­σί­α.

Ως προς τις εκ­φρα­σθεί­σες δη­μο­σί­ως, α­πο­κλί­νου­σες θε­ο­λο­γι­κά, α­πό­ψεις κλη­ρι­κού τι­νος η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος ε­πε­λή­φθη κα­θη­κόν­τως ή­δη και κα­τά την προ­η­γου­μέ­νη και κα­τά την ση­με­ρι­νή Συ­νε­δρί­α Αυ­τής.

Τέλος, η Ιερά Σύνοδος ενέκρινε αποσπάσεις Κληρικών και ασχολήθηκε με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Ακολουθήστε το XanthiNea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα της Ξάνθης και όλες τις ειδήσεις.